{ Bottom Navigation Android

Hướng dẫn tự tạo Bottom Navigation Android

Bottom Navigation Android

Ngày nay để hạn chế Hambuger Menu người ta thường sử dụng Bottom Navigation. Bottom navigation là menu nằm cạnh dưới của Android. Menu này nên chứa từ 3 đến 5 items liên kết đến các giao diện chính của chương trình. Ngày nay việc tạo được 1 menu bottom kiểu vậy rất dễ dàng. Android Studio hỗ trợ khởi project mới có sẵn template menu bottom này. Hoặc nếu muốn tự tạo bằng tay thì bạn cần làm theo hướng dẫn sau:

Demo App

Bước 1: Thêm thư viện hỗ trợ vào project.

Lưu ý bạn cần chọn đúng phiên bản build của đự án.

Bước 2: Thêm Bottom Navigation Menu vào layout chính

Cần lưu ý các tùy chọn sau để thiết kế giao diện phù hợp

  • app:itemIconTint : Quy định màu sắc của icon
  • app:itemTextColor: Quy định màu chử của dưới icon
  • android:background: Quy định màu nền của thanh menu
  • app:menu: Quy định nội dung file định nghĩa các menu items

Bước 3: File định nghĩa nội dung trong menu

Ở đoạn code phía trên chúng ta định nghĩa giá trị thuộc tính app:menu với giá trị “@menu/navigation”. Nếu trong project của bạn đã có file này, thì dòng code này sẽ không báo lỗi. Nếu báo lỗi do file navigation.xml, thì bạn đặt con trỏ ngay đoạn text đỏ và nhấn tổ hợp phím Alt + Enter để tạo file này.

Bước 4: Thêm nội dung văn bản

Link source code: Bottom Navigation Android

Bài sau →