{ Cài đặt Express.JS trên CyperPanel

Cài đặt Express.JS trên CyperPanel

Cài đặt Express.JS trên CyperPanel

Express.JS là một trong những Framework nổi tiếng của Node.JS dành riêng cho việc phát triển ứng dụng web. Do đặc thù của các ứng dụng được viết bằng node.js là chạy trên port 3000 khác với 80,443 nên đa phần phải chạy qua proxy của webserver khác. CyberPanel hỗ trợ chạy trực tiếp các ứng dụng của Node.JS mà không phải cấu hình Proxy. Sau đây là cách thiết lập ứng dụng Express.JS lên hosting CyberPanel

Bước 1: Tạo 1 hosting dành cho ứng dụng Node.JS

Trước tiên bạn cần cài đặt CyberPanel và tạo trang web của bạn . Bỏ qua bước này nếu bạn đã làm như vậy. Bạn cũng có thể  cấp SSL  cho trang web này.

Lưu ý: Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng expressjs.cyberpanel.net làm tên miền ví dụ, thay thế nó bằng tên miền của bạn bất cứ nơi nào áp dụng.

Bước 2: Cài đặt Node.js qua Command Line

yum install npm

Check phiên bản Node.Js vừa được cài đặt

node -v
v6.4.0

Nâng cấp NodeJs lên bản build mới nhất

sudo npm cache clean -f 
###
npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
###
sudo npm install -g n 
###
/root/.npm-global/bin/n -> /root/.npm-global/lib/node_modules/n/bin/n
+ n@2.1.12
##
sudo n stable 
###
 install : node-v11.8.0
    mkdir : /usr/local/n/versions/node/11.10.0
    fetch : https://nodejs.org/dist/v11.11.0/node-v11.8.0-linux-x64.tar.gz
######################################################################## 100.0%
  installed : v11.8.0
###

Chuyển phiên bản NodeJs vừa cập nhật thành phiên bản mặc định của hệ thống

sudo ln -sf /usr/local/n/versions/node/11.x.x/bin/node /usr/bin/node
###
x.x là phiên bản hiện tại vừa cài
###

Check lại phiên bản

node -v
v 11.10.0

Bước 3: Thiết lập ứng dụng Express.js cơ bản

Bây giờ chúng tôi sẽ thiết lập ứng dụng Express.js cơ bản trong thư mục gốc của tên miền đã chọn ở trên (expressjs.cyberpanel.net).

cd /home/expressjs.cyberpanel.net/public_html

## npm init will be asking some questions, you can leave them all to defaults
## by pressing ENTER/RETURN

## For entry point please use app.js

npm init

## Finally install Express.js

npm install express --save

Tạo tệp app.js chứa ứng dụng Hello World trong /home/expressjs.cyberpanel.net/public_html/ với nội dung sau

const express = require('express')
const app = express()
const port = 3000

app.get('/', (req, res) => res.send('Hello World!'))

app.listen(port, () => console.log(`Example app listening on port ${port}!`))

Lưu tệp này và lần đầu tiên nhấp vào Fix Permission từ Trình quản lý tệp khi bạn đang thực hiện tất cả các thao tác thông qua dòng lệnh để có quyền chính xác.

Bước 4: Thiết lập bối cảnh ứng dụng máy chủ để phục vụ ứng dụng Express.js

Mở trình khởi chạy trang web bằng cách truy cập https: // <Địa chỉ IP>: 8090 / website / expressjs.cyberpanel.net và nhấp vào vhost conf để thêm cấu hình ngữ cảnh. Cuối cùng, thêm mã này vào cuối Tệp tin vhost như hiển thị bên dưới:

context / {
 type          appserver
 location        /home/expressjs.cyberpanel.net/public_html
 binPath         /usr/bin/node
 appType         node
 maxConns        100
 
 rewrite {
 
 }
 addDefaultCharset    off
}

Nhấp vào Save và ứng dụng Express.js của bạn sẽ chạy trong trình duyệt.

Tham khảo và biên tập lại từ https://blog.cyberpanel.net/2019/03/07/setup-express-js-application-on-cyberpanel-openlitespeed/

Bài sau →