Cập nhật Java JDK 11 cho máy chủ VPS

Cập nhật Java JDK 11 cho máy chủ VPS

Nhóm phát triển JAVA của Oracle đã ngừng cập nhật bảo mật cho phiên bản Java 8. Họ cũng phát hành phiên bản Java 11 LTS mới nhất. Java 11 đã được phát hành để có tính khả dụng chung với nhiều hệ thống , nó cũng cung cấp nhiều cải tiến nổi bật. Bạn có thể đọc chi tiết ở đây . Bài viết này sẽ giúp bạn cài đặt Oracle Java 11 trên hệ thống CentOS 7/6, RHEL 7/6 và Fedora 28/27/26/25.

Bước 1 – Tải xuống Java 11

Tải xuống bản phát hành Java SE Kit 11 LTS mới nhất từ trang tải xuống chính thức của Oracle hoặc sử dụng các lệnh sau để tải xuống từ dòng lệnh.

wget --no-cookies --no-check-cert - header "Cookie: oraclelicense = accept-securBackup-cookie" \

http://doad.oracle.com/otn-pub/java/jdk/11+28/55eed80b163941c8885ad9298e6d786a/jdk-11_linux-x64_bin.tar.gz

Sau đó giải nén file đã tạo vào thư mục /usr/local

tar xzf jdk-11_linux-x64_bin.tar.gz -C /usr/local

Bước 2 – Cài đặt Java 11

Sau khi giải nén tập tin cài đặt, sử dụng lệnh alternatives để cài đặt JAVA 11. Lệnh alternatives trong gói chkconfig này sẽ cấu hình lại các biến môi trường cần thiết cho hệ thống.

cd /usr/local/jdk-11/
alternatives --install /usr/bin/java java /usr/local/jdk-11/bin/java 2
alternatives --config java

Theo ảnh chụp màn hình trên, có 3 phiên bản được cài đặt. Java 11 được liệt kê trên số 3, vì vậy, nhập 3 và nhấn Enter. Bây giờ Java 11 được cài đặt làm Java mặc định trên hệ thống CentOS. Ngoài ra để chắc chắn phiên bản Java 11 sẽ được chạy mặc định bạn cần cài đặt lại 1 số tham số sau cho hệ thống:

alternatives --install /usr/bin/jar jar /usr/local/jdk-11/bin/jar 2
alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/local/jdk-11/bin/javac 2
alternatives --set jar /usr/local/jdk-11/bin/jar
alternatives --set javac /usr/local/jdk-11/bin/javac

Bước 3 – Kiểm tra phiên bản Java

Kiểm tra phiên bản Java đã cài đặt trên hệ thống của bạn bằng lệnh sau.

java -version
java version "11" 2018-09-25
Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11+28)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11+28, mixed mode)

Bước 4 – Thiết lập biến môi trường Java

Hầu hết các ứng dụng dựa trên Java sử dụng các biến môi trường để làm việc. Đặt các biến môi trường Java bằng các lệnh sau

  • Thiết lập biến JAVA_HOME: export JAVA_HOME=/usr/local/jdk-11
  • Thiết lập biến PATH:  export PATH=$PATH:/usr/local/jdk-11/bin
  • Đồng thời bạn cần đặt các lệnh trên vào tệp /etc/environment để hệ thống tự động tải mỗi khi khởi động
     
Bài sau →